Trenquem la reixa: Catalunya amb els refugiats

[Comunicat d’ANC-França. Versió francesa a sota.]

En molts punts del planeta s’estan vivint situacions de veritable emergència humana i a les mateixes portes de la Unió Europea estem presenciant i cometent una autèntica barbàrie: tancar les portes al clam de solidaritat de centenars de milers de persones, que fugen de la guerra de Síria i d’altres conflictes bèl·lics a la recerca de refugi i d’una vida digna, és una vergonya per a Europa.

refugiats1

La Unió Europea pretén aprovar un pla que mostra la cara fosca d’un projecte europeu del qual no volem ser còmplices. S’ha posat damunt de la taula una proposta inhumanitària que pretén expulsar refugiats a canvi de pagar i premiar l’estat que els expulsaria, Turquia, recompensant-lo en la seva aspiració d’entrar a la Unió Europea, mentre que dins de les seves fronteres massacra el poble kurd.

Aquestes agressions d’estat són del tot contràries als drets humans i al dret internacional. Milers de persones han perdut la vida intentant travessar el mar Mediterrani. Famílies amb infants, gent gran, persones vulnerables de tota condició són enganyades cada dia per les màfies que ningú combat.

Catalunya, que encara guarda la memòria del tracte rebut a Europa en l’èxode republicà, no pot ignorar aquests conflictes. Sabem que «la solidaritat és la tendresa dels pobles» i en el nostre projecte de construir un nou estat no hi caben aquestes injustícies.

refugiats2

Cal afrontar la realitat i preparar-nos per acollir les persones que, fugint de la guerra, busquen refugi al nostre continent. No es pot impedir la seva fugida desesperada cap a la llibertat, sinó que cal aconseguir que puguin trobar acolliment i solidaritat a Europa, i refer el seu projecte de vida.

Les Nacions Unides i les principals ONG internacionals han alertat que l’acord entre la UE i Turquia per frenar l’arribada dels refugiats vulnera de manera flagrant nombroses lleis i tractats internacionals, com ara la Convenció de Ginebra. L’ONU ha recordat que cap col·lectiu humà no pot ser castigat pel sol fet d’aspirar a una vida millor i que cal que tot Europa es posi a treballar per acollir les persones que busquen refugi.

És per tot això que l’Assemblea Nacional Catalana:

  • Manifesta la solidaritat amb les persones que arriben a Europa amb l’esperança de construir la seva vida fugint de la guerra que els ha foragitat de casa seva.
  • Se suma a les denúncies d’organitzacions humanitàries que rebutgen el preacord UE-Turquia i que reclamen a la UE una actuació directa i d’emergència humana en favor de les persones refugiades.
  • Insta els governs dels estats membres de la UE a rectificar aquest acord inadmissible, i que permetin la circulació de les persones refugiades i en preparin l’acollida.
  • Reclama que es facin tots els esforços polítics i diplomàtics necessaris per resoldre els conflictes en origen, causa de l’èxode de tants centenars de milers de persones.
  • Exigeix que s’estableixi una acollida immediata, ordenada i segura, amb la protecció necessària a les persones que arriben pels diversos punts d’entrada a Europa.

refugiats3

I fa una crida a la societat catalana a mobilitzar-se contra aquesta barbàrie i implicar-se a fons per tal que les institucions, entitats i ajuntaments catalans desenvolupin i duguin a terme accions que facin possible l’acollida al nostre país.

Barcelona, 18 de març de 2016

 

[No tenim acreditació segura respecte a aquestes fotografies, que documenten l’èxode català de l’any 1939 per la frontera francesa. Sabem amb certesa que la tercera procedeix del Museu Memorial de l’Exili, de la Jonquera.]

 

* * *

Brisons les murs : La Catalogne avec les réfugiés

Alors qu’en divers endroits de la planète nous assistons à des situations de véritable urgence humanitaire, aux portes mêmes de l’Union européenne a lieu une authentique barbarie : fermer les portes à l’appel à la solidarité de centaines de milliers de personnes fuyant la guerre en Syrie et d’autres conflits armés, à la recherche d’un refuge et d’une vie digne c’est une honte pour l’Europe.

Le plan de l’Union européenne montre la face sombre d’un projet européen dont nous ne voulons pas être complices. Il s’agit d’une proposition inhumanitaire qui prétend expulser des réfugiés et en échange payer et primer l’État qui les expulserait, la Turquie, qui sera récompensée dans son aspiration à rejoindre l’Union européenne, et cela alors que dans son propre sein elle massacre le peuple kurde.

Ces agressions d’État sont contraires aux Droits humains et au Droit international. Des milliers de personnes ont péri en tentant de traverser la mer Méditerranée. Des familles avec des enfants, des personnes âgées ou des personnes vulnérables sont leurrées par des mafias que personne ne combat. La Catalogne, qui conserve dans sa mémoire le traitement reçu en Europe par l’exode républicain, ne peut pas ignorer ces conflits. Nous savons que « la solidarité est la tendresse des peuples » et dans notre projet de construction d’un nouvel État il n’y a pas de place pour ces injustices.

Il faut faire face à la réalité et nous préparer pour accueillir les personnes que, fuyant la guerre, cherchent refuge sur notre continent. Nous ne pouvons pas empêcher leur fuite désespérée vers la liberté. Au contraire, il faut qu’elles puissent être accueillies en Europe, et refaire leur projet de vie.

Les Nations unies et les principales ONG internationales ont alerté sur le fait que l’accord entre l’UE et la Turquie visant à freiner l’arrivée des réfugiés porte atteinte de manière flagrante à de nombreuses lois et de nombreux traités internationaux tels que la Convention de Genève. L’ONU rappelle qu’aucun collectif humain ne peut être puni du seul fait d’aspirer à une vie meilleure et qu’il faut que toute l’Europe mette tout en œuvre pour accueillir les personnes cherchant refuge.

Pour ces raisons, l’Assemblée Nationale Catalane :

– Manifeste sa solidarité avec les personnes qui arrivent en Europe avec l’espoir de refaire leur vie loin de la guerre qui les a expulsées de chez elles.

– Se joint aux dénonciations d’organisations humanitaires qui refusent l’accord UE-Turquie et réclament à l’UE une action directe et d’urgence en direction des personnes réfugiées.

– Appelle les gouvernements des États membres de l’UE à rectifier cet accord inadmissible, à permettre la circulation des réfugiés et à préparer leur accueil.

– Réclame que soient faits tous les efforts politiques et diplomatiques nécessaires afin de résoudre les conflits à la source, cause de l’exode de centaines de milliers de personnes.

– Exige que soit mis en place un accueil immédiat, ordonné et avec toutes les garanties, des personnes qui arrivent par les divers points d’entrée en Europe.

Et APPELLE la société catalane à se mobiliser contre cette barbarie en s’engageant pour que les institutions, associations et communes catalanes mettent en place et réalisent les actions qui permettent l’accueil dans notre pays.

Barcelone, 18 mars 2016