Tots som natros

El 7 de febrer natros o naltros o natres o naltres som vatros o valtros o vatres o valtres.

Lo riu és vida i tots, natros i vatros, hi hem de baixar tots, del nord i del sud i de les illes si cal.

Tots sem ací.

nuzáltrǝs, vuzaltrǝs, nuzautris, vozaltres i nozatros; valtrǝs, naltros, valtris (naltri, vatrǝs, natros, vantres); nozatres, vozatros, i també mozatros, vosatros, a més de moatros o vatros i matros; noltros, voltrusnoltrus, valtrus.

Natros pugem sempre. Ara baixeu vatros. Amposta 7 de febrer.

Natros pugem sempre

Ara baixeu vatros

Organitzeu-vos. Organitzeu grups, trens i autocars. Anoteu aquest dia a l’agenda. Feu-ne difusió. Reivindiqueu. Compartiu.

Amposta 7 de febrer

 

Joan Coromines explica (DECat V, 962b, 10 i s.) que «en el dialecte central predominen nuzáltrǝs (variant -us), en el pir.-or. nuzaltrǝs (variants -us, nuzautris), en cat. occid. nozaltres (-os) i nozatros; a més, es poden sentir en tot el Principat alguna o algunes de les següents formes bisil·làbiques: naltrǝs, naltros, naltris (naltri, natrǝs, natros, nantres, -is, -i). En el País Valencià diuen nozatres i nozatros, (també amb -s-), i també mozatros (o mosa-), a més de moatros o matros; a Mallorca noltros (variant -us), a Menorca noltrus i Eivissa naltrus

El Diccionari Català-Valencià-Balear d’Alcover-Moll (s.v. nosaltres) recull les variants següents, especificant en quines contrades es diuen (aquí ho extractem): nuzáɫtɾəs, nuzáwtɾis, nuzáɫtɾus, nuzáɫtɾus, nozáɫtɾos, nozáɫtɾes, nuzáɫtɾes, nuzátɾes, nozátɾes, nuzátɾəs, nuzátɾus, nozátɾos, náɫtɾəs, náɫtɾes, náɫtɾus, náɫtɾos, nántɾis, náɫtɾis, náɫtɾi, nántɾi, nántɾes, nántɾos, nántɾus, nátɾəs, nátɾes, nátɾus, nátɾos, nátɾi, mozátɾos, mosátɾos, moátɾos, mátɾos, nɔ̞́ɫtɾos, nɔ̞́ɫtɾus i muzáltɾus.

El mateix es pot dir de vosaltres.